Information sur les Olympiades de français 2020

V letošním školním roce opět proběhne Olympiáda ve FJ ve spolupráci mezi NIDV, SUF a IFP.

A. Termíny:

- Školní kolo leden – únor 2020

- Krajské kolo opět pro všechny kraje současně - předpokládaný termín 18. března 2020

- Celostátní kolo je v jednání mezi NIDV, IFP a SUF. Předpokládaný termín 27. dubna 2020

B. Soutěžní kategorie

V letošním školním roce jsme po mnoha diskuzích přešli na nové pojmenování jednotlivých kategorií. Obsahově zůstává vše beze změny, ale pro častou záměnu s kategorizací zkoušek DELF jsme názvy kategorií v konverzační soutěži změnili.

Žáci soutěží ve čtyřech kategoriích:

- Kategorie ZŠ/VG I – je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejichž délka studia francouzštiny nepřesáhla 3 roky a délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) nepřesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,

- Kategorie ZŠ/VG II – je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejichž délka studia francouzštiny přesáhla 3 roky nebo délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) přesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,

- Kategorie SŠ I – je určena žákům 1.–3. roč. všech typů středních škol1), jejichž délka studia francouzštiny nepřesáhla 3 roky včetně a délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) nepřesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,

- Kategorie SŠ II – je určena žákům 1.– 3. ročníků všech typů středních škol1), jejichž délka studia francouzštiny přesáhla 3 roky nebo délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) přesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

1) včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

C. Průběh soutěže

Písemná část:

- ověření porozumění slyšenému textu pomocí otázek, na něž účastník písemně odpoví.

Ústní část:

- 1. krátký úvod (představení);

- 2. popis obrázku;

- 3. Pro úrovně ZŠ/VG I a ZŠ/VG II - jeux de rôle (řešení řečových situací) - rozhovor na základě problémové situace

Pro úrovně SŠ I a SŠ II monologický projev (na rozdílná témata)

Partnerem soutěžícího v rozhovoru je člen poroty, nejlépe rodilý mluvčí.

Náměty pro obsahovou stránku stanoví poroty školních kol, v krajském a v ústředním kole jsou pak dodávána centrálně. Obrázky vybere každá porota sama.

V písemné části soutěže se hodnotí správnost odpovědí z obsahového a z gramatického hlediska.

V konverzační části se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost a plynulost vyjadřování. Soutěžící si vždy losují a vybírají si ze dvou vylosovaných možností.

Konverzační témata jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem. Podstatou soutěže není naučit se nazpaměť témata, nýbrž vyjádřit se jasně a srozumitelně k zadané problematice a být schopen reagovat a obhájit svůj názor.

Soutěže ve francouzském jazyce, která nemá vyhlášené bilingvní kategorie, se nemůže

zúčastnit

a) žák, který pobýval během 2. stupně základní školy a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě (včetně návratu na víkend či školní prázdniny během školního roku);

b) žák, který v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném cizím jazyce (nepočítá se samotná výuka přísl. CJ);

například: navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce, účastnil se programu „Rok ve Francii“,

c) žák, který pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné domácnosti, nicméně dcera/syn je s rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu, případně je v kontaktu s prarodiči či jinými příbuznými (rodilí mluvčí);

d) rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale uvedený jazyk používá v komunikaci se svoji dcerou/synem místo svého rodného jazyka.

Vzhledem k veliké variabilitě možných situací nelze v propozicích vyčerpávajícím způsobem vymezit všechny případy. Škola, která žáka/žákyni a její/jeho rodinné podmínky zná nejlépe, musí pro rozhodnutí, zda zařadit či nezařadit žáka do příslušné kategorie soutěže, odpovědně zvážit konkrétní situaci s cílem nepoškodit a neodradit ostatní soutěžící, kteří nadstandardní podmínky v uvedeném cizím jazyce nemají.

Zde najdete Propozice soutěží v cizích jazycích pro rok 2019/2020 vydaný  MŠMT www.talentovani.cz › souteze › soutez-v-jazyce-latinskem

V Praze dne 3. ledna 2020                                                    Markéta Šafránková, Jana Forst marketa.safrankova@branajazyku.cz, jana.forst@gevo.cz

Le calendrier 2020 de la FIPF est disponible

Le calendrier 2020 de la FIPF est disponible

Lancé suite au concours annuel de photographie dénommé « En plus c’est sympa d’apprendre le français » édition 2019, le calendrier 2020 de la FIPF est constitué essentiellement des principaux évènements (congrès, colloques, festivals, séminaires) organisés par les associations d'enseignants de français au cours de l’année 2020. Il est surtout illustré par les 13 photos gagnantes issues du concours de photographie.

Pour téléchargez le PDF du calendrier 2020, veuillez regarder ce site : http://fipf.org/actualite/le-calendrier-2020-de-la-fipf-est-disponible

 

Alliance Française de Nice : FORMATION POUR PROFESSEURS DE FLE

Pour l'Alliance Française de Nice Côte d'Azur, nous débutons cette année par une nouveauté : en effet, nous lançons notre nouveau programme de formation de formateurs ! 
3 sessions au choix pour 2020
avril, septembre et novembre.
Vous trouverez dans le document ci-joint le détail de la formation : contenus, tarifs et proposition d'hébergement dans notre toute nouvelle résidence.
Nous comptons sur vous pour diffuser cette information auprès des écoles qui enseignent le français langue étrangère dans vos pays et auprès des enseignants qui comme nous souhaitent travailler pour l'excellence de l'enseignement du FLE à travers le monde.

Veuillez voir les trois sessions si-dessous :

Marlène DODIN ● Responsable pédagogique

Alliance Française Nice Côte d'Azur  
(+33) 04 93 62 67 66 - Avis Facebook           

Veuillez voir les trois sessions de formation en 2020 si-dessous :

 

PF 2020

PF 2020
Chères et chers collègues,
Pour cette nouvelle année 2020 nous vous adressons nos vœux les meilleurs 
de santé, de paix, de bonheur et de réussite sur tous les plans ! 
Comité de la SUF
 
SDRUŽENÍ UČITELŮ FRANCOUZŠTINY
ASSOCIATION TCHÈQUE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS
www.suf.cz

IVème Festival International de Théâtre Francophone pour Étudiants

Drameducation revient vers vous pour inviter les étudiants et les lycéens de votre pays à prendre part dans des événements autour de la francophonie :
IVème Festival International de Théâtre Francophone pour Étudiants https://www.10sur10.com.pl/2019/10/03/appel-à-candidature-bientôt-le-4ème-festival-international-de-théâtre-francophone-pour-étudiants/
VIème Festival International de Théâtre Francophone pour Lycéens : https://www.10sur10.com.pl/6-eme-festival-10-sur-10-a-zabrze/
Les frais de logement et de repas des troupes sont pris en charge par Drameducation.
Ce sont deux grands événements qui vont réunir les jeunes du monde entier. Ça serait génial que les lycéens et les étudiants de votre pays puissent y participer aussi. Vos élèves/ étudiants auront une occasion exceptionnelle de jouer leurs spectacles devant un jury professionnel, rencontrer les auteurs de leurs pièces, suivre des ateliers de jeu d'acteur et beaucoup d'autre.
Drameducation vous invite à découvrir les appels à candidatures et à les partager avec vos collègues susceptibles d'être intéressés par la participation aux festivals. J’en serais très reconnaissante et je reste à votre entière disposition pour toute sorte de précisions nécessaires.
 

Programme du Symposium 2019 !

Cliquez ci-dessous :

Concours Florilège-FIPF Concours Florilège-FIPF Pour cette 5ème édition de notre concours mondial d’écriture créative collective, c’est le thème « Partage » que nous avons choisi pour vous inviter...

Célébrez les 20 ans de l´Alliance Française de Pardubice ! Célébrez les 20 ans de l´Alliance Française de Pardubice ! Dovolte mi Vás informovat o francouzském dni v Pardubicích, který bude zakončen operním gala ve francouzsko – české spolupráci. Nejsem si jista,...

Le festival Letní slavnosti staré hudby

N´hésitez pas à venir au festival Letní slavnosti staré hudby (Summer Festivities of Early Music) organisé par le Collegium Marianum !

Le festival se déroule de 11 juillet jusqu´a 6 août à Prague:

https://www.letnislavnosti.cz/en/

Les olympiades du français 2019 Les olympiades du français 2019 Les olympiades régionales se sont déroulées le 2 avril dernier et les meilleurs des quatre catégories ont gagné la possibilité de participer à...

Ce site utilise des cookies pour fournir des services, la diffusion d'annonces et l'analyse du trafic. En utilisant ce site, vous acceptez ceci. En savoir plus