Information sur les Olympiades de français 2020

V letošním školním roce opět proběhne Olympiáda ve FJ ve spolupráci mezi NIDV, SUF a IFP.

A. Termíny:

- Školní kolo leden – únor 2020

- Krajské kolo opět pro všechny kraje současně - předpokládaný termín 18. března 2020

- Celostátní kolo je v jednání mezi NIDV, IFP a SUF. Předpokládaný termín 27. dubna 2020

B. Soutěžní kategorie

V letošním školním roce jsme po mnoha diskuzích přešli na nové pojmenování jednotlivých kategorií. Obsahově zůstává vše beze změny, ale pro častou záměnu s kategorizací zkoušek DELF jsme názvy kategorií v konverzační soutěži změnili.

Žáci soutěží ve čtyřech kategoriích:

- Kategorie ZŠ/VG I – je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejichž délka studia francouzštiny nepřesáhla 3 roky a délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) nepřesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,

- Kategorie ZŠ/VG II – je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejichž délka studia francouzštiny přesáhla 3 roky nebo délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) přesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,

- Kategorie SŠ I – je určena žákům 1.–3. roč. všech typů středních škol1), jejichž délka studia francouzštiny nepřesáhla 3 roky včetně a délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) nepřesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,

- Kategorie SŠ II – je určena žákům 1.– 3. ročníků všech typů středních škol1), jejichž délka studia francouzštiny přesáhla 3 roky nebo délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) přesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

1) včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

C. Průběh soutěže

Písemná část:

- ověření porozumění slyšenému textu pomocí otázek, na něž účastník písemně odpoví.

Ústní část:

- 1. krátký úvod (představení);

- 2. popis obrázku;

- 3. Pro úrovně ZŠ/VG I a ZŠ/VG II - jeux de rôle (řešení řečových situací) - rozhovor na základě problémové situace

Pro úrovně SŠ I a SŠ II monologický projev (na rozdílná témata)

Partnerem soutěžícího v rozhovoru je člen poroty, nejlépe rodilý mluvčí.

Náměty pro obsahovou stránku stanoví poroty školních kol, v krajském a v ústředním kole jsou pak dodávána centrálně. Obrázky vybere každá porota sama.

V písemné části soutěže se hodnotí správnost odpovědí z obsahového a z gramatického hlediska.

V konverzační části se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost a plynulost vyjadřování. Soutěžící si vždy losují a vybírají si ze dvou vylosovaných možností.

Konverzační témata jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem. Podstatou soutěže není naučit se nazpaměť témata, nýbrž vyjádřit se jasně a srozumitelně k zadané problematice a být schopen reagovat a obhájit svůj názor.

Soutěže ve francouzském jazyce, která nemá vyhlášené bilingvní kategorie, se nemůže

zúčastnit

a) žák, který pobýval během 2. stupně základní školy a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě (včetně návratu na víkend či školní prázdniny během školního roku);

b) žák, který v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném cizím jazyce (nepočítá se samotná výuka přísl. CJ);

například: navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce, účastnil se programu „Rok ve Francii“,

c) žák, který pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné domácnosti, nicméně dcera/syn je s rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu, případně je v kontaktu s prarodiči či jinými příbuznými (rodilí mluvčí);

d) rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale uvedený jazyk používá v komunikaci se svoji dcerou/synem místo svého rodného jazyka.

Vzhledem k veliké variabilitě možných situací nelze v propozicích vyčerpávajícím způsobem vymezit všechny případy. Škola, která žáka/žákyni a její/jeho rodinné podmínky zná nejlépe, musí pro rozhodnutí, zda zařadit či nezařadit žáka do příslušné kategorie soutěže, odpovědně zvážit konkrétní situaci s cílem nepoškodit a neodradit ostatní soutěžící, kteří nadstandardní podmínky v uvedeném cizím jazyce nemají.

Zde najdete Propozice soutěží v cizích jazycích pro rok 2019/2020 vydaný  MŠMT www.talentovani.cz › souteze › soutez-v-jazyce-latinskem

V Praze dne 3. ledna 2020                                                    Markéta Šafránková, Jana Forst marketa.safrankova@branajazyku.cz, jana.forst@gevo.cz

Ce site utilise des cookies pour fournir des services, la diffusion d'annonces et l'analyse du trafic. En utilisant ce site, vous acceptez ceci. En savoir plus