Projekt SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) pořádá dva online semináře pro vyučující francouzského jazyka.  Lektorkou bude PhDr. Sylva Nováková, PhD., prezidentka Sdružení učitelů francouzštiny.

Webináře jsou zdarma a po jejich absolvování získáte osvědčení.

 

Fonetika francouzštiny jako základ rozvoje řečových dovedností

 Zvuková stránka francouzštiny může být v procesu vyučování/ učení se významný zdrojem motivace i demotivace pro žáky i učitele. Od teoretických východisek (porovnání artikulační báze obou jazyků a z nich plynoucí potřeba adekvátních postupů) přejdeme k efektivním činnostem fonetické průpravy, včetně korektivních cvičení, a k možnostem rozvíjení řečových dovedností (zejména ústního projevu a poslechu s porozuměním). Webinář je určen vyučujícím francouzštiny na různých typech škol. Jeho cílem je vybavit účastníky novými znalostmi a dovednostmi v dané oblasti, přičemž sdílení dobré praxe bude vítáno.

18. 1. 2023,
17:00-18:00

Registrace předem ZDE

Výuka francouzštiny jako druhého/ dalšího cizího jazyka po angličtině

 Francouzština je u nás vyučována především jako druhý/další cizí jazyk. Webinář je určen vyučujícím, kteří chtějí využít předchozí znalosti angličtiny svých žáků a usnadnit jim tak osvojení nového cizího jazyka.

Připomeneme si, jak lze čerpat ze vzájemného pozitivního transferu mezi angličtinou jako 1. CJ a francouzštinou jako 2. CJ (jde zejména podobnost lexika a některých gramatických jevů). Zároveň poukážeme na úskalí negativního transferu (interference) AJ na FJ (podobné nebo shodné lexikum, ovšem s jiným významem; riziko přenosu gramatických struktur AJ do FJ a jemné rozdíly v pravopise; v rovině foneticko-fonologické budou analyzovány problémové jevy fonematické i prozodické). Bude zmíněna rovněž významná role FJ v interkulturní výchově v souvislosti AJ x FJ, jakož i četné mezipředmětové vztahy. V neposlední řadě seminář poukáže na zvýšenou potřebu úvodního audio-orálního kurzu v prvních týdnech (měsících) výuky FJ a na nezbytnost výrazné motivace žáků s ohledem na to, že ve FJ nelze v počátcích výuky komunikovat tak rychle jako v AJ.

12. 4. 2023, 17:00-18:00

Registrace předem ZDE