Olympiade de français

Le Ministère de l’Éducation, de la Jeunesse et du Sport (MŠMT) représenté par l'Institut National Pédagogique de la Formation continue en République tchèque (NPI ČR) organise des concours de langues étrangères et c’est la SUF en coopération avec l’Ambassade de France qui est en charge de préparer chaque année les Olympiades de conversation en français sur les plans régional et national.

Organisation des olympiades de français pendant l’année scolaire 2020/2021

Pour ce moment nous ne savons pas comment les Olympiades de l’année scolaire 2020/2021 vont se dérouler.

La semaine dernière nous avons eu une réunion en ligne pour nous mettre d’accord sur la forme des olympiades pour l’année scolaire 2020/2021. Nous vous présentons ici plus spécifiquement le déroulement approuvé par tous les représentants concernés ( NPI ČR, SUF, IFP). En ce moment nous attendons encore la validation du coté NPI ČR.

La forme des olympiades 2020/21 présentée ci-après va se dérouler sur deux tours, de la même façon que les olympiades en ligne ou que les olympiades traditionnelles (dans les salles).

Le tour régional devrait avoir lieu le 8 avril 2021.

 

Les olympiades de cette année se dérouleront seulement en ligne.

- Attention : La date des olympiades nationales a changé. Elles auront lieu le 17 juin.

 

Nous vous proposons de préparer le tour scolaire pendant le mois de février de la façon suivante:

Cette année les olympiades vont consister seulement de la partie „production orale“( il n’y aura pas la partie „compréhension de l’oral“ comme lors des années précédentes).

La production orale va donc comprendre

la description de l’image et le jeu de rôle (pour les catégories ZŠ/VG I, ZŠ/VG II)

ou la description de l’image et l’argumentation (pour les catégories SŠ I, SŠ II).

Chaque participant tire au sort une image et il la décrit et en parle environ cinq minutes.

Ensuite il tire au sort deux sujets, dont il choisit un. Le participant pratique le dialogue avec un membre du jury pendant 5 minutes / argumente sur le sujet choisi pendant 5-7 minutes sans préparation. Après l’épreuve est terminée.

Les élèves-candidats vont se connecter successivement et individuellement d’après la liste annoncée en avance.

Toutes les informations sur la réalisation technique du déroulement du concours seront mises en place assez en avance.

Ce document sert d’abord à mettre les professeurs au courant du déroulement des olympiades de cette année scolaire et pour avoir la possibilité de préparer leurs élèves au concours.

En cas de questions supplémentaires, adressez-vous aux responsables dans les régions, qui gèrent l’organisation des olympiades, ou à NPI ČR (Madame B.Šteflová).

Fait à Prague, le 18 novembre 2020 Jana Forst, Markéta Šafránková, SUF

 

Soutěžní kategorie:
V letošním školním roce jsme po mnoha diskuzích přešli na nové pojmenování jednotlivých kategorií. Obsahově zůstává vše beze změny, ale pro častou záměnu s kategorizací zkoušek DELF jsme názvy kategorií v konverzační soutěži změnili.

Žáci soutěží ve čtyřech kategoriích:

- Kategorie ZŠ/VG I – je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejichž délka studia francouzštiny nepřesáhla 3 roky a délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) nepřesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,

- Kategorie ZŠ/VG II – je určena žákům základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejichž délka studia francouzštiny přesáhla 3 roky nebo délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) přesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,

- Kategorie SŠ I – je určena žákům 1.–3. roč. všech typů středních škol včetně odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, jejichž délka studia francouzštiny nepřesáhla 3 roky včetně a délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) nepřesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole,

- Kategorie SŠ II – je určena žákům 1.– 3. ročníků všech typů středních škol1), jejichž délka studia francouzštiny přesáhla 3 roky nebo délka týdenní výuky (včetně konverzace v daném jazyce, příp. mimoškolní výuky) přesahuje 12 hodin; probíhá ve školním, krajském a ústředním kole.

Průběh soutěže

Písemná část:
- ověření porozumění slyšenému textu pomocí otázek, na něž účastník písemně odpoví.

Ústní část:
- 1. krátký úvod (představení);
- 2. popis obrázku;
- 3. Pro úrovně ZŠ/VG I a ZŠ/VG II - jeux de rôle (řešení řečových situací) - rozhovor na základě problémové situace

Pro úrovně SŠ I a SŠ II monologický projev (na rozdílná témata)

Partnerem soutěžícího v rozhovoru je člen poroty, nejlépe rodilý mluvčí.

Náměty pro obsahovou stránku stanoví poroty školních kol, v krajském a v ústředním kole jsou pak dodávána centrálně. Obrázky vybere každá porota sama.

V písemné části soutěže se hodnotí správnost odpovědí z obsahového a z gramatického hlediska.

V konverzační části se hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost a plynulost vyjadřování. Soutěžící si vždy losují a vybírají si ze dvou vylosovaných možností.

Konverzační témata jsou v souladu s Rámcovým vzdělávacím plánem. Podstatou soutěže není naučit se nazpaměť témata, nýbrž vyjádřit se jasně a srozumitelně k zadané problematice a být schopen reagovat a obhájit svůj názor.

Soutěže ve francouzském jazyce, která nemá vyhlášené bilingvní kategorie, se nemůže zúčastnit
a) žák, který pobýval během 2. stupně základní školy a středního vzdělávání v dané jazykové oblasti déle než šest měsíců nepřetržitě (včetně návratu na víkend či školní prázdniny během školního roku);

b) žák, který v rámci školní docházky se učí/učil alespoň po dobu jednoho školního roku minimálně jednomu předmětu v daném cizím jazyce (nepočítá se samotná výuka přísl. CJ); například: navštěvuje/navštěvoval bilingvní gymnázium či jinou školu, která má povolení MŠMT k výuce některých předmětů v cizím jazyce, účastnil se programu „Rok ve Francii“,

c) žák, který pochází z bilingvní rodiny, ale rodiče nežijí dlouhodobě ve společné domácnosti, nicméně dcera/syn je s rodičem (rodilým mluvčím) v kontaktu, případně je v kontaktu s prarodiči či jinými příbuznými (rodilí mluvčí);

d) rodič je sice jiné národnosti (není rodilý mluvčí), ale uvedený jazyk používá v komunikaci se svoji dcerou/synem místo svého rodného jazyka.

Vzhledem k veliké variabilitě možných situací nelze v propozicích vyčerpávajícím způsobem vymezit všechny případy. Škola, která žáka/žákyni a její/jeho rodinné podmínky zná nejlépe, musí pro rozhodnutí, zda zařadit či nezařadit žáka do příslušné kategorie soutěže, odpovědně zvážit konkrétní situaci s cílem nepoškodit a neodradit ostatní soutěžící, kteří nadstandardní podmínky v uvedeném cizím jazyce nemají.

Zde najdete Propozice soutěží v cizích jazycích pro rok 2020/2021 vydaný MŠMT www.talentovani.cz › souteze › soutez-v-jazyce-latinskem

V Praze dne 22. října 2020                                                    Markéta Šafránková, Jana Forst marketa.safrankova@branajazyku.cz, jana.forst@gevo.cz

 

 

Ce site utilise des cookies pour fournir des services, la diffusion d'annonces et l'analyse du trafic. En utilisant ce site, vous acceptez ceci. En savoir plus